Krby TURBO s.r.o.

Krby TURBO s.r.o. / Magazín

Magazín

ŘEMESLO KAMNÁŘ A PLATNÁ LEGISLATIVA

Odborné články a aktuality

10. červenec 2014

10. 7. 2014 - Vážení přátelé, na stránkách ČESKÉHO KAMNÁŘSKÉHO INSTITUTU, o.s. vyšel zajímavý článek, který se nás všech přímo dotýká. Se svolením Ing. Antonína Šimáčka jsem se rozhodl článek také zveřejnit.
Tóth Petr (product manager) 


Originální zroj: 
http://www.kamnarskyinstitut.cz/index.php/komentare/78-remeslo-kamnar-a-platna-legislativa

 

            Poslední dobou se na mne obracejí kamnáři s dotazem, kam směřuje řemeslo a co mohou udělat pro to, aby byl o jejich práci zájem.

            Odpovědět a poradit jim není věru nic lehkého, ale řešení tady je, a to takové, že musíme vycházet z platných zákonů a nařízení (protože vždy platilo, že neznalost zákona neomlouvá), vnímat požadavky a trendy na nás kladené z EU a vnímat vývoj a změny u ostatních profesí.

            Rozhodl jsem se tedy v tomto článku tyto skutečnosti rozebrat a popsat, abych Vám umožnil si v závěru odpovědět na otázku: „Jak se chovat a co učinit, aby i v budoucnu byl o moji práci zájem?“

 

A) Nejprve tedy něco o platné legislativě, která se dotýká i řemesla kamnář a nastiňuje nutné trendy pro budoucnost.

 

1.1.Zákon 406/2000Sb.o hospodaření energií a související předpisy


            Zákon stanovuje některá opatření pro zvýšení hospodárnosti s energií a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s ní, také pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů.

            Cílem je, aby nové budovy do roku 2020 splňovaly požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

            Budovou s téměř nulovou spotřebou energie se rozumí „budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značné míře pokryta z obnovitelných zdrojů.

 

1.2.Zákon 318/2012Sb.


            Tento zákon ze dne 19.7.2012 mění zákon č. 406/2000SB., kdy upřesňuje a doplňuje jednotlivé oblasti činností týkajících se energetické náročnosti budov , kdy v §10d definuje- osobu oprávněnou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů.

            Důvodů ke vzniku této iniciativy je jistě několik, ale jedním z nich je i odbourání nekvalitní práce (což dokazují každoroční statistiky hasičů). Vždyť v minulosti byla živnost kamnář dlouho vedena jako volná a mohl ji provozovat každý, kdo podnikal v obdobném oboru a to i bez znalostí a odborné průpravy. Navíc dosud neexistuje žádná povinnost si své znalosti pravidelně doplňovat.

 

1.3.Zákon č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší


            Tato novela zákona vstoupila v platnost 1.9.2012 a radikálně mění podmínky pro provozování kotlů na tuhá paliva v domácnostech (tedy zdrojů nebo také lokálních topenišť s TV výměníkem).

 

Některé změny a termíny účinnosti:

Leden 2014 – od tohoto data byl ukončen prodej kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. A 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5.

Leden 2017 - nastává povinnost pro uživatele domácího kotle (i krbových a kamnových vložek s TV výměníkem) předložit na vyzvání obecního úřadu revizi tohoto zdroje. Součástí revize by mělo být i seřízení a kontrola. Revize budou prováděny 1x za dva roky a za nesplnění této povinnosti hrozí sankce až 20 000,-Kč. Revizi technického stavu a provozu spalovacího zařízení bude moci provádět jen osoba proškolená výrobcem a s oprávněním k jeho instalaci (dle zákona č.406/2000Sb.,§10 v platném znění .

Leden 2018 – od tohoto data bude ukončen prodej kotlů na tuhá paliva splňující požadavky 3.emisní třídy podle ČSN EN 303-5.

Září 2022 – od tohoto data bude povinnost, aby provozovatel zdroje na tuhá paliva doložil, že zařízení splňuje min.požadavky na 3.emisní třídu podle ČSN EN 303- 5. V opačném případě mu hrozí pokuta až do výše 50 000,-Kč.

 

            Z uvedeného je zřejmé, že nastává doba zvýšeného tlaku na odbornost řemeslníků, kteří montují a staví dané spotřebiče a narůstá snaha o informovanost provozovatelů a jejich ovlivňování, aby jako obsluha těchto zdrojů dosahovali optimálního výsledku při spalování ( tedy maximálně omezit nedokonalé spalování).

 

1.4.Zákon č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky a související předpisy


            Vznikla nová koncepce uvádění stavebních výrobků na trh EU a s tím i povinnosti výrobců, dovozců a distributorů ( účinnost od 1.7.2013).

a)    Výrobci – na základě „Prohlášení o vlastnostech“ vypracují technickou dokumentaci, kterou musí uchovat po dobu 10 let. Provádějí zkoušky vzorků výrobků uváděných na trh a zaručují identifikaci svých výrobků na trhu.

b)    Dovozci – mohou uvést na trh EU jen takové stavební výrobky, které jsou v souladu s platnými předpisy EU. Dohlíží, aby existovala technická dokumentace. Na výrobku uvedou své identifikační údaje. Evidují případné stížnosti a spolupracují s dozorovými orgány.

c)    Distributoři- zajistí, aby výrobek nesl označení CE a byly k němu připojeny požadované pokyny a informace v jazyce srozumitelném pro uživatele.

 

1.5. Technické normy pro obor „Kamnář“ a související předpisy


1.5.1. ČSN 73 4230 – Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm (leden 2014)

1.5.2. ČSN 73 4231 – Kamna –individuálně stavěná kamna (prosinec 2013)

1.5.3. ČSN 73 4232 – Sporáky – individuálně stavěné kachlové sporáky (únor 2014)

1.5.4. ČSN EN 15544 – Individuálně stavěná kamna/ omítnutá kamna, dimenzování

 (srpen 2013)

1.5.5. ČSN EN 15251 – Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov….

 

            To je jen výčet základních norem, které regulují činnost v oboru kamnář a posuzují správnost návrhu, výpočtu, stavby a provozu navrženého spotřebiče. Z tohoto výčtu je zřejmé, že již nestačí jen hrubý návrh a empirická řešení. I zde je vidět vliv z EU, kde jiné vyspělejší kamnářské země (např. Německo, Rakousko) mají stanovené limity pro účinnost jednotlivých spotřebičů ( viz články na TZB-Info v sekci krby, kamna).

 

1.6. Nový občanský zákoník


            Zásadním způsobem ovlivňuje každodenní život nás všech. Mění, ruší a nahrazuje více než 200 zákonů. A co se týče kamnářské praxe, tak mění mnohé dosud užívané zvyklosti a pokud na to nebude řemeslník reagovat, tak si přivodí problémy. Jen na ukázku některé z nich:

  • Pokud se vyskytne vada na výrobku do 6 měsíců, tak se má za to, že byla již při předání
  • Předat dílo neznamená jen vyplnit a podepsat protokol o předání, ale předvést funkčnost díla
  • Velký důraz se klade na informovanost zákazníka, zda mu byly sděleny možné alternativy řešení, apod., ve vztahu řemeslník versus zákazník, je on ta slabá strana a má větší ochranu.
  • A mnoho dalších ujednání………………

 

Závěrem:


            Z daného výčtu právních předpisů a norem je zřejmé, že i řemeslníci, tedy i kamnáři, budou muset znát platné zákony a řídit se podle nich. A to už při návrhu topidla, až po předání zákazníkovi. Protože se jedná o náročnou činnost a práci s ohněm uvnitř objektu, bude požadováno pravidelné proškolování v rámci celoživotního vzdělávání a evidencí oprávněných osob pro speciální práce (taková obdoba vyhlášky č.50 u elektrikářů). Dodržování bude ze zákona dozorováno také Českou energetickou inspekcí a Živnostenskými úřady. Navíc zákazníci, s větší podporou právníků a Nového občanského zákoníku, budou požadovat kvalitu za pomoci soudů. Cílem tohoto článku není strašit, ale upozornit na případné komplikace.

 

A jak může pomoci Český kamnářský institut?


            Budeme i nadále provádět pravidelná odborná školení (nejbližší se chystají od září 2014 – sporáky, jednání se zákazníky, tvorba ceny topidla, a další), která budou reagovat na aktuální situace, organizovat přípravné e-kurzy pro získání osvědčení k profesní kvalifikaci Kamnář montér topidel ( začínáme další běh od 30.8.2014) a budeme podporovat kvalitní kamnáře ( akce Značka kvality ČKI). Kromě toho budeme pravidelně uveřejňovat články a informace pro kamnáře i laickou veřejnost.

 

Za kolektiv spolupracovníků

Ing. Antonín Šimáček, předseda sdružení ČKI